WARUNKI   UCZESTNICTWA

Dotyczy imprez realizowanych  od 01.01.2011

I.ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa wraz z programem wybranej imprezy, stanowią  integralną cześć Umowy. Stronami Umowy są : Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne „LUDWIK” (zwane dalej BPT „LUDWIK”) oraz Klient.
 2. Zawarcie Umowy następuje w wyniku obustronnego  podpisania Umowy-Zgłoszenia  i wpłacenia  zaliczki,  która decyduje  o wpisaniu Klienta  na listę uczestników imprezy.
 3. Zawierając Umowę BPT „LUDWIK” informuje Klienta  o warunkach lokalnych i przeciwwskazaniach  zdrowotnych wybranej imprezy. Klient  podpisując Umowę  oświadcza, że  stan jego zdrowia  umożliwia udział w imprezie.
 4. W sytuacjach spowodowanych „siłą wyższą” od BPT „LUDWIK”  niezależną, BPT „LUDWIK” może zmienić termin imprezy, trasę  przelotu (przejazdu)  oraz treść programu  lub odwołać imprezę. Odwołanie imprezy z powodu niewystarczającej  ilości Klientów  może nastąpić  nie później jak  14 dni  przed terminem wyjazdu.

BPT „LUDWIK” zastrzega sobie prawo  zmiany  ceny  imprezy  po zawarciu Umowy  tylko wówczas, gdy  jest to uzasadnione, wzrostem kosztów  transportu, wprowadzeniem  lub podwyższeniem opłat wizowych i granicznych albo wzrostem  kursu dolara/euro względem złotego. Zmiana  ceny  nie może nastąpić  później jak 20 dni  przed datą  rozpoczęcia imprezy.

II.PŁATNOŚĆ

 1. Płatność na rzecz BPT „LUDWIK” ( podając nazwę i adres biura, termin i rodzaj usługi)  należy dokonywać na konto bankowe :

SKOK STEFCZYKA ODDZIAŁ TYCHY 68 7999 9995 0651 4863 1404 0001

 1. Ceny imprezy  podane są  w złotówkach polskich (zł.) i w euro. Wpłatę złotówek należy dokonywać na konto, natomiast euro płatne w autokarze w dniu wyjazdu.
 2. Zaliczkę 40% ceny imprezy Klient  wpłaca w ciągu  3 dni  po podpisaniu Umowy. Pozostałą należność  Klient  reguluje  60 dni  przed datą  rozpoczęcia  W razie  zawarcia Umowy w  terminie krótszym  niż 60 dni  przed datą  rozpoczęcia  imprezy, Klient dokonuje  od razu  pełnej wpłaty.
 3. Przekroczenie terminu płatności  bez zgody BPT „LUDWIK” lub dokonanie niepełnej wpłaty  jest traktowane  jako rezygnacja  z imprezy  bez winy BPT „LUDWIK” i powoduje konsekwencje  określone  w pkt. IV/3.
 4. Dla grup zorganizowanych zasady płatności  mogą być uzgodnione  z organizatorem
 5. Opłaty bankowe(pocztowe) uiszcza Klient.
 6. Ceny podane w ofercie standardowej zawierają podatek VAT.
 7. W cenę imprezy nie wliczono zwyczajowego „napiwku” i napojów do obiadokolacji.
 • III. REALIZACJA UMOWY
 1. BPT „LUDWIK” zobowiązuje się do  wykonania usługi  zgodnie  z ofertą  i treścią programu, w którym  wyszczególniono  świadczenia wliczone  w cenie  imprezy oraz płatne dodatkowo.
 2. Klient zobowiązuje się : posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.
 3. BPT „LUDWIK” nie ponosi odpowiedzialności  za skutki  zdarzeń  losowych (wojny, katastrofy żywiołowe, strajki itp.), decyzje władz miejscowych (powstałe na granicy itp.) , oraz zmiany programowe wymuszone  w  trakcie trwania  imprezy działaniami „sił wyższych”. W takich sytuacjach BPT „LUDWIK” działając w dobrej wierze podejmuje wszystkie niezbędne  kroki na rzecz Klienta.
 4. Ewentualne reklamacje Klient zgłasza niezwłocznie  pilotowi grupy. Jeżeli reklamacje nie  odniesie skutku, należy ją złożyć  na piśmie potwierdzonym przez  pilota-przewodnika w biurze BPT „LUDWIK” w ciągu 14 dni  od daty zakończenia
 5. Za niewykorzystane z winy Klienta świadczenia zwrot pieniędzy nie przysługuje.
 6. BPT „LUDWIK” ponosi odpowiedzialność za niewykonanie  lub nienależyte wykonanie  umowy na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym.

IV.REZYGNACJA Z UDZIAŁU W IMPREZIE

 1. Klient ma prawo zrezygnować  z imprezy  informując BPT „LUDWIK” osobiście (telefonicznie), potwierdzając  fakt  rezygnacji oświadczeniem pisemnym (faksem, listem poleconym).
 2. W razie zmiany przez BPT „LUDWIK” terminu imprezy (z wyłączeniem zmian  w rozkładzie lotów)  lub zmiany programu (nie dotyczy  korekt aktualizacyjnych) i świadczeń, Klient  może  zrezygnować  z imprezy informując BPT „LUDWIK” o swej decyzji  w ciągu 3 dni  po otrzymaniu  zawiadomienia  o zmianie. Wtedy BPT „LUDWIK” zwraca Klientowi  wpłacone pieniądze  bez potrąceń, odsetek  i odszkodowania.
 3. W przypadku rezygnacji z imprezy z przyczyn nie leżących  po stronie BPT „LUDWIK” w tym  m in. Z powodu: niedotrzymania  terminów uzupełnienia wpłat, braku paszportu, wizy, uniemożliwienia  przez uprawnione służby przekroczenia granicy, przypadków losowych czy obaw – BPT „LUDWIK” obciąża Klienta kosztami, zależnie od dnia  realizacji  przed datą  rozpoczęcia imprezy :
 • 40 dni – zł. 100
 • 39-30 dni – 10 % ceny imprezy,
 • 29-20 dni – 40 % ceny imprezy,
 • 19-13 dni – 50 % ceny imprezy,
 • 12- 6 dni  – 80 % ceny imprezy,
 • 5 i mniej dni – 100% ceny imprezy

Uwaga : Klient może ubezpieczyć się w towarzystwie ubezpieczeniowym od kosztów rezygnacji z imprez.

 1. Klient nie ponosi żadnych kosztów (prócz opłaty umownej zł. 100) w przypadku rezygnacji z imprezy, jeżeli wskaże na swoje miejsce  w terminie  możliwym  do dokonania wszelkich zmian bez  dodatkowych kosztów  dla BPT „LUDWIK” osobę, która  spełnia warunki  udziału w imprezie  i przyjmuje  obowiązki wynikające z Umowy.
 2. W ważnych i udokumentowanych przypadkach (śmierć rodzica, współmałżonka, rodzeństwa czy dziecka) lub nagłej choroby leczonej szpitalne wysokość  potrąconych kwot BPT „LUDWIK” może zredukować

 

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. BPT „LUDWIK” zapewnia ubezpieczenie które zawiera zwrot kosztów nieszczęśliwych wypadków (NW) (udokumentowanych rachunkami), leczenie zagranicą (KL), utraty bagażu (prócz pieniędzy, kosztowności, sprzętu audio-video, fotograficznego i innego). Klient dochodzi roszczeń  w AXA w Katowicach . BPT „LUDWIK” rekomenduje  Klientom ubezpieczenia dodatkowe  dla osób będących w trakcie leczenia  chorób przewlekłych (CP), których pakiet ubezpieczenia turystycznego  nie obejmuje.
 2. W przypadkach spornych mają zastosowanie  przepisy Umowy o Usługach Turystycznych i Kodeksu Cywilnego. Sprawy sporne  będą  rozstrzygane przez Sąd właściwy w Katowicach.