LUDWIK Biuro Pielgrzymkowo – TurystyczneLUDWIK Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne
Nie pamiętasz hasła?

Regulamin. WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA
Dotyczy imprez realizowanych od 01.01.2021

I. ZASADY OGÓLNE
1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa wraz z programem wybranej imprezy, stanowią integralną cześć Umowy. Stronami Umowy są:
Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne „LUDWIK” (zwane dalej BPT „LUDWIK”) oraz Klient.
2. Zawarcie Umowy następuje w wyniku obustronnego podpisania Umowy-Zgłoszenia i wpłacenia zaliczki, która decyduje o wpisaniu Klienta na listę uczestników imprezy.
3. Zawierając Umowę BPT „LUDWIK” informuje Klienta o warunkach lokalnych i przeciwwskazaniach zdrowotnych wybranej imprezy. Klient podpisując Umowę oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie.
4. W sytuacjach spowodowanych „siłą wyższą” od BPT „LUDWIK” niezależną, BPT „LUDWIK” może zmienić termin imprezy, trasę przelotu (przejazdu) oraz treść programu lub odwołać imprezę. Odwołanie imprezy z powodu niewystarczającej ilości Klientów może nastąpić nie później jak 14 dni przed terminem wyjazdu.
5. BPT „LUDWIK” zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy po zawarciu Umowy tylko wówczas, gdy jest to uzasadnione, wzrostem kosztów transportu, wprowadzeniem lub podwyższeniem opłat wizowych i granicznych albo wzrostem kursu dolara/euro względem złotego. Zmiana ceny nie może nastąpić później jak 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

II. PŁATNOŚĆ
1. Płatność na rzecz BPT „LUDWIK” (podając nazwę i adres biura, termin i rodzaj usługi) należy dokonywać na konto bankowe:
PKO BP ODDZIAŁ TYCHY 41 1020 2528 0000 0602 0512 6059
2. Ceny imprezy podane są w złotówkach polskich (zł.) i w euro. Wpłatę złotówek należy dokonywać na konto, natomiast euro płatne w autokarze w dniu wyjazdu.
3. Zaliczkę 40% ceny imprezy Klient wpłaca w ciągu 3 dni po podpisaniu Umowy. Pozostałą należność Klient reguluje 60 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W razie zawarcia Umowy w terminie krótszym niż 60 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, Klient dokonuje od razu pełnej wpłaty.
4. Przekroczenie terminu płatności bez zgody BPT „LUDWIK” lub dokonanie niepełnej wpłaty jest traktowane jako rezygnacja z imprezy bez winy BPT „LUDWIK” i powoduje konsekwencje określone w pkt. IV/3.
5. Dla grup zorganizowanych zasady płatności mogą być uzgodnione z organizatorem oddzielnie.
6. Opłaty bankowe (pocztowe) uiszcza Klient.
7. Ceny podane w ofercie standardowej zawierają podatek VAT.
8. W cenę imprezy nie wliczono zwyczajowego „napiwku” i napojów do obiadokolacji.

III. REALIZACJA UMOWY
1. BPT „LUDWIK” zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z ofertą i treścią programu, w którym wyszczególniono świadczenia wliczone w cenie imprezy oraz płatne dodatkowo.
2. Klient zobowiązuje się: posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.
3. BPT „LUDWIK” nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych (wojny, katastrofy żywiołowe, strajki itp.), decyzje władz miejscowych (powstałe na granicy itp.) , oraz zmiany programowe wymuszone w trakcie trwania imprezy działaniami „sił wyższych”. W takich sytuacjach BPT „LUDWIK” działając w dobrej wierze podejmuje wszystkie niezbędne kroki na rzecz Klienta.
4. Ewentualne reklamacje Klient zgłasza niezwłocznie pilotowi grupy. Jeżeli reklamacje nie odniesie skutku, należy ją złożyć na piśmie potwierdzonym przez pilota-przewodnika w biurze BPT „LUDWIK” w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy.
5. Za niewykorzystane z winy Klienta świadczenia zwrot pieniędzy nie przysługuje.
6. BPT „LUDWIK” ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym.
7. Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z punktem III.4, w terminie 30 dni od jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

IV. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W IMPREZIE
1. Klient ma prawo zrezygnować z imprezy informując BPT „LUDWIK” osobiście (telefonicznie), potwierdzając fakt rezygnacji oświadczeniem pisemnym (faksem, listem poleconym).
2. W razie zmiany przez BPT „LUDWIK” terminu imprezy (z wyłączeniem zmian w rozkładzie lotów) lub zmiany programu (nie dotyczy korekt aktualizacyjnych) i świadczeń, Klient może zrezygnować z imprezy informując BPT „LUDWIK” o swej decyzji w ciągu 3 dni po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie. Wtedy BPT „LUDWIK” zwraca Klientowi wpłacone pieniądze bez potrąceń, odsetek i odszkodowania.
3. W przypadku rezygnacji z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie BPT „LUDWIK” w tym m in. Z powodu: niedotrzymania terminów uzupełnienia wpłat, braku paszportu, wizy, uniemożliwienia przez uprawnione służby przekroczenia granicy, przypadków losowych czy obaw – BPT „LUDWIK” obciąża Klienta kosztami, zależnie od dnia realizacji przed datą rozpoczęcia imprezy:
• 40 dni – 100 zł,
• 39-30 dni – 10 % ceny imprezy,
• 29-20 dni – 40 % ceny imprezy,
• 19-13 dni – 50 % ceny imprezy,
•12-6 dni – 80 % ceny imprezy,
•5 i mniej dni – 90% ceny imprezy.
Uwaga: Klient może ubezpieczyć się w towarzystwie ubezpieczeniowym od kosztów rezygnacji z imprez.
4. Klient nie ponosi żadnych kosztów (prócz opłaty umownej zł. 100) w przypadku rezygnacji z imprezy, jeżeli wskaże na swoje miejsce
w terminie możliwym do dokonania wszelkich zmian bez dodatkowych kosztów dla BPT „LUDWIK” osobę, która spełnia warunki udziału w imprezie i przyjmuje obowiązki wynikające z Umowy.
5. W ważnych i udokumentowanych przypadkach (śmierć rodzica, współmałżonka, rodzeństwa czy dziecka) lub nagłej choroby leczonej szpitalne wysokość potrąconych kwot BPT „LUDWIK” może zredukować.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. BPT „LUDWIK” zapewnia ubezpieczenie, które zawiera zwrot kosztów nieszczęśliwych wypadków (NW) (udokumentowanych rachunkami), leczenie zagranicą (KL i CP – chorób przewlekłych), utraty bagażu (prócz pieniędzy, kosztowności, sprzętu audio-video, fotograficznego i innego). Klient dochodzi roszczeń w UNIQA w Katowicach.
2. W przypadkach spornych mają zastosowanie przepisy Umowy o Usługach Turystycznych i Kodeksu Cywilnego. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd Cywilny.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „Ludwik” Błasiak Ludwik z siedzibą w Tychach.